بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش عملکرد دوره 11 ماه و 6 روزه منتهی به 6 آذر ماه 1397- حسابرسی شده 1397/09/19
صورت های مالی 11 ماه و 6 روزه منتهی به 6 آذر ماه 1397- حسابرسی شده 1397/09/19
گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 30 آبان ماه 1397 1397/09/07
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 (حسابرسی نشده) 1397/08/30
صورت های مالی نه ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397(حسابرسی نشده) 1397/08/30
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق اندیشمندان منتهی به 30 مهر ماه 1397 1397/08/09
گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 شهریور ماه 1397 1397/07/09
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1397- حسابرسی شده 1397/06/26
صورت های مالی دوره مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1397- حسابرسی شده 1397/06/26
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 مردادماه 1397 1397/06/10
گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 خردادماه 1397 (اصلاحی) 1397/05/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره مالی منتهی به 31 تیر ماه 1397 1397/05/10
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397(حسابرسی نشده) 1397/04/30
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397(حسابرسی نشده) 1397/04/30
صورت های مالی سالانه منتهی به 30 آذر ماه 1396- حسابرسی شده 1397/04/12
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 آذر ماه 1396- حسابرسی شده 1397/04/12
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 1397/04/10
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1397 1397/03/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 فروردین ماه 1397 1397/03/08
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن ماه 1396 1397/03/07
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 29 اسفند 1396 1397/03/07
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 دی ماه 1396 1397/03/06
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 (حسابرسی نشده) 1397/02/31
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 1397/02/31
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آذر ماه 1396 1397/02/19
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1396 (حسابرسی نشده) 1397/02/05
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 آذر ماه 1396 1397/02/05
صورت های مالی نه ماهه منتهی به 31 شهریور 1396 صندوق اندیشمندان پارس نگر خبره 1396/07/30
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31 شهریور 1396 صندوق اندیشمندان پارس نگر خبره 1396/07/30
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 خرداد 1396 (حسابرسی شده) 1396/06/04
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 31 خرداد 1396 (حسابرسی شده) 1396/06/04
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 31 خرداد 1396 (حسابرسی نشده) 1396/05/01
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31خرداد1396 1396/05/01
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 30 اسفند 1395 1396/02/04
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30 اسفند 1395 1396/02/04
صورتهای مالی سالانه منتهي به 30آذرماه 1395(حسابرسي شده) 1395/11/18
گزارش عملکرد سالانه منتهي به 30آذرماه 1395(حسابرسي شده) 1395/11/18
گزارش عملکرد منتهی به 30 آذر ماه 1395 1395/10/28
صورت های مالی منتهی به 30آذر ماه 1395 (حسابرسی نشده) 1395/10/28
صورت های مالی نه ماهه منتهی به 31شهریور ماه 1395 1395/08/02
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31شهریور ماه 1395 1395/08/02
گزارش عملکرد برای دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به 1395/03/31 حسابرسی شده 1395/06/08
صورت های مالی دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1395 حسابرسی شده 1395/06/08
گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1395/03/31 1395/04/30
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1395 ( حسابرسی نشده ) 1395/04/30
صورت های مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1394 1395/02/01
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1394 1395/02/01
صورت های مالی منتهی به 30 آذر ماه 1394-حسابرسی شده 1395/01/18
گزارش عملکرد منتهی به 30 آذر ماه 1394 1395/01/18
صورت های مالی منتهی به 30 آذر ماه 1394 - حسابرسی نشده 1394/10/27
گزارش عملکرد منتهی به 30 آذر ماه 1394 1394/10/27
صورت های مالی منتهی به 31 شهریور 1394 1394/07/27
گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه 31 شهریور ماه 1394 1394/07/27
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1394 - حسابرسی شده 1394/06/07
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1394 - اصلاحی 1394/04/29
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1394 ( حسابرسی نشده ) 1394/04/21
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1394 1394/04/16
گزارش عملکرد منتهی به 30 آذر ماه 1393- اصلاحی 1394/03/31
گزارش عملکر منتهی به 1393/12/29 1394/03/31
صورت های مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به 29 اسفند 1393 1394/03/31
گزارش عملکرد منتهی به 31 خرداد ماه 1393 1394/02/13
گزارش عملکرد منتهی به 30 آذرماه 1393 1394/02/13
صورت های مالی دوره مالی 7 ماه و 10 روزه منتهی به 30 آذر 1393 حسابرسی شده 1393/12/04
صورت های مالی منتهی به 30آذز ماه 1393 1393/10/29
صورت های مالی منتهی به 31 شهريور 1393 1393/07/30
گزارش عملكرد منتهی به 31 شهريور 1393 1393/07/30
صورت های مالی منتهی به 31 خرداد 1393 1393/04/29