بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورت جلسه ختم تصفیه صندوق مورخ 1397/12/14 1397/12/20
تائید سازمان بورس بابت صورت جلسه ختم تصفیه مورخ 1397/12/14 1397/12/19
آگهی ثبتی مجمع مورخ 1397/09/19 ساعت 17- انحلال صندوق 1397/11/09
آگهی ثبتی مجمع مورخ 1397/09/19 ساعت 16 1397/11/09
تائیدیه سازمان بورس بابت صورت جلسه مجمع مورخ 1397/09/19 ساعت 17 1397/10/04
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/09/19 ساعت 17- انحلال صندوق 1397/10/04
تائیدیه سازمان بورس بابت صورت جلسه مجمع مورخ 1397/09/19 ساعت 16 1397/10/04
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/09/19 ساعت 16- تصویب صورت مالی دوره تصفیه 1397/10/04
لیست حاضرین مجمع مورخ 1397/09/19 ساعت 16:00 1397/09/19
آگهی ثبتی مجمع مورخ 1397/07/21 1397/09/14
تائید سازمان بورس بابت صورت جلسه مجمع مورخ 1397/07/21 ساعت 09:00 1397/08/01
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/07/21 ساعت 09:00 1397/08/01
لیست حاضرین مجمع مورخ 1397/07/21 ساعت 09:00 1397/07/21
عنوان آگهی ثبتی مجمع مورخ 97/04/31 صندوق اندیشمندان پارس نگر خبره 1397/06/14
آگهی ثبتی مجمع مورخ 1396/12/28صندوق اندیشمندان پارس نگر خبره 1397/05/22
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/04/31ساعت 11:00 1397/05/09
تائیدیه سازمان بورس بابت صورت جلسه مجمع مورخ 1397/04/31ساعت 11 1397/05/09
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/04/31 صندوق سرمایه گذاری اندیشمندان پارس نگر خبره 1397/04/31
تائید صورت جلسه مجمع مورخ 1396/12/28 ساعت 11 صندوق سرمایه گذاری اندیشمندان پارس نگر خبره 1397/01/19
تائید صورت جلسه مجمع مورخ 1396/12/28 ساعت 12 صندوق سرمایه گذاری اندیشمندان پارس نگر خبره 1397/01/19
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1396/12/28 صندوق سرمایه گذاری اندیشمندان پارس نگر خبره 1397/01/05
صورت جلسه اساسنامه ای مورخ 1396/12/28 صندوق اندیشمندان پارس نگر خبره 1397/01/05
صورت جلسه امیدنامه ای مورخ 1396/12/28 صندوق اندیشمندان پارس نگر خبره 1397/01/05
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/04/28صندوق اندیشمندان پارس نگر خبره 1396/04/30
اسامی حاظرین درمجمع تغییر آدرس محل اقامت صندوق 960428 1396/04/28
تایید صورتجلسه تغییرات امیدنامه 1396/04/12
تایید صورتجلسه تغییرات اساسنامه 13951130 1396/03/31
تایید تمدید فعالیت صندوق 1396/03/31
تایید صورتجلسه تصویب صورت های مالی 1396/02/31
صورتجلسه تمدید فعالیت 1396/02/19 1396/02/24
اسامی حاضرین در مجمع جهت تمدید فعالیت 1396/02/19
صورتجلسه تغییرات اساسنامه (مصوبه مجمع مورخ 1393/04/21) 1396/02/17
صورتجلسه تغییرات امیدنامه 13951130 1395/12/04
صورتجلسه تغییرات اساسنامه13951130 1395/12/04
اسامی اشخاص حاضر در مجمع سالیانه صندوق اندیشمندان پارس نگر خبره 1395/11/30
صورتجلسه تغییرات اساسنامه 95/02/11 1395/03/29
صورتجلسه تغییرات امیدنامه 95/02/11 1395/03/29
صورتجلسه تغییرات اساسنامه 95/02/11 1395/03/17
صورتجلسه تغییرات امیدنامه 95/02/11 1395/03/17
صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به 1394/09/03 1395/02/11
اسامی اشخاص حاضر در مجمع سالیانه صندوق اندیشمندان پارس نگر خبره 1395/02/11
روزنامه رسمی مورخ 1394/06/03 1394/06/30
چاپ آگهی صندوق اندیشمندان مربوط به صورتجلسه 94/02/08 1394/05/17
صورتجلسه تغییرات اساسنامه مورخ 1394/02/08 1394/03/31
صورتجلسه تغییرات امیدنامه مورخ 1394/02/08 1394/03/31
صورتجلسه تغییرات امیدنامه 1394/02/15
صورتجلسه تصویب صورت های مالی منتهی به 30 آذرماه 1393 1394/02/15
صورتجلسه تغییرات اساسنامه 1394/02/13
صورتجلسه تغییرات امیدنامه 1394/02/13
اسامی اشخاص حاضر در مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق اندیشمندان پارس نگر خبره 1394/02/09
چاپ آگهی صندوق اندیشمندان مربوط به تغییر هزینه های تاسیس 1393/07/05
مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره 1393/03/31
صورتجلسه مجمع موسسس صندوق اندیشمندان پارس نگر خبره 1393/03/31