بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

کارگزار صندوق سرمایه‌گذاری اندیشمندان پارس نگر خبره به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری اندیشمندان پارس نگر خبره به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اندیشمندان پارس نگر خبره

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری اندیشمندان پارس نگر خبره

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری اندیشمندان پارس نگر خبره به همراه توضیحات