بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اخبار

عنوان تاریخ درج
تصویب مجمع انحلال صندوق توسط سازمان بورس اوراق بهادار 1397/10/03
تشکیل مجمع مورخ 1397/09/19ساعت 16:00 1397/09/19
دعوت به مجمع روز دوشنبه مورخ 1397/09/19 ساعت 16:00 (امور تصفیه و انحلال) 1397/09/18
تشکیل مجمع مورخ 1397/07/21ساعت 09:00 1397/07/21
دعوت به مجمع روز شنبه مورخ 1397/07/21ساعت 09:00 1397/07/10
تشکیل مجمع مورخ 1397/04/31 صندوق اندیشمندان پارس نگر خبره 1397/04/31
دعوت به مجمع روز یکشنبه مورخ 1397/04/31ساعت 11 1397/04/20
انحلال صندوق 1397/04/03
دعوت به مجمع روز دوشنبه مورخ 96/12/28 ساعت 11 1396/12/28
مجمع مورخ 1396/12/28 ساعت 11:00 صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره تشکیل گردید. 1396/12/28
انتقال واحدهای ممتاز صندوق اندیشمندان پارس نگر خبره 1396/05/15
تشکیل مجمع صندوق اندیشمندان پارس نگر خبره جهت تغییر محل اقامت صندوق ، تغییر در ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز و شناسایی هزینه نرم افزار 1396/04/28
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشمندان پارس نگر خبره 1396/04/18
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشمندان پارس نگر خبره جهت تمدید فعالیت صندوق 1396/02/19
تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری اندیشمندان پارس نگر خبره 1396/02/11
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشمندان پارس نگر خبره 1396/02/09
تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه 1395/11/30
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشمندان پارس نگر خبره 1395/11/19
تایید صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ ١١/٠٢/١٣٩٥ مبنی بر افزایش حق والزحمه حسابرس 1395/04/06
آگهی دعوت به مجمع سالیانه منتهی به 1394/09/30 1395/02/11
تشکیل جلسه مجمع سالیانه منتهی به 1394/09/30 1394/09/30
تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه 1394/02/09
مجمع عمومی عادی سالیانه 1394/01/22
تغییر سال مالی صندوق 1393/06/17
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاری مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره 1393/03/31
دريافت مجوز فعاليت 1393/03/31