بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/08/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 32,365 79.41 263 0.43 138 0.23 0 0
اوراق مشارکت 3,619 8.88 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 4,564 11.2 3,615 5.9 3,471 5.69 12 0.02
وجه نقد 47 0.12 47 0.08 128 0.21 3,804 6.24
سایر دارایی ها -1,315 -3.23 57,328 93.59 57,301 93.88 57,178 93.74
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 23,234 57.01 263 0.43 138 0.23 0 0